Tuesday, November 12, 2013

भटक्या विमुक्त जमाती यांच्याबाबत होत असलेल्या अन्यायाला विरोध करण्याबाबत झालेल्या परिषदेत मार्गदर्शन करताना महादेवजी जानकर...


भटक्या विमुक्त जमाती यांच्याबाबत होत असलेल्या 
अन्यायाला विरोध करण्याबाबत झालेल्या परिषदेत मार्गदर्शन करताना महादेवजी जानकर...

माळशिरस, दि.२८.१०.२०१३

No comments:

Post a Comment